ඵලදායිතාව

ඵලදායී රැස්වීමක් සඳහා න්‍යාය පත්‍රයක් සැකසිම

කමල් වික්‍රමනායක -
රැස්වීම් පැවැත්වීමේදී අවසාන අරමුණු මොනවාදැයි හරි හැටි නොදැන පැවැත්වෙන රැස්වීම් සහ අනිසි ලෙස කාලය වැය කෙරෙන රැස්වීම් බොහෝ පැවැත්වෙනවා. ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරන කාලය ඵලවත්ව කළමනාකරණය කරන අයෙකුට රැස්වීමක න්‍යාය පත්‍රය මනාව සැකසීම තුළින් එම රැස්වීමෙන් මනා ප්‍රතිඵල ලබන්න පුළුවන්.