එළැඹෙන 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී වඩාත්ම සුදුසු ජනතා නියෝජිතයින්ව පාර්ලිමේන්තුවට තෝරා පත්කරගන්නේ කෙසේද?

කමල් වික්‍රමනායක - 2020/07/22 - 14:32

එළැඹෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී ඡන්ද දායකයින් විසින් ඡන්දය දී පාර්ලිමේන්තුවට තෝරා පත්කරගතයුතු වඩාත්ම සුදුසු ජනතා නියෝජිතයින් කවුරුන් දැයි ඔවුන්ටම අවබෝධයක් ලබා  ගත හැකි පරිදි සකසන ලද මෙවලමක් අප වෙබ් අඩවියට එක් කොට තිබෙනවා.

එම මෙවලම භාවිතා කොට ඡන්ද අපේක්ෂකයින්ව ඇගැයීමට භාජනය කරන්න. අන් අයටත් එම මෙවලම පිළිබඳ දන්වන්න. රටේ අභිවෘද්ධිය පිණිස කටයුතු කළ හැකි වඩාත්ම සුදුසු පුද්ගලයින්ව පාර්ලිමේන්තුවට තෝරා පත්කරගැනීමට උත්සුක වන්න.

මෙවලම වෙත සබැඳිය: ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව ජනතා නියෝජිතයෙකුව ඇගැයීම